Mesai Saatleri Dışında İşlem Yapma Talepleri

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere,gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışma uygulamasının esasları;4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 nci maddesi, 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan2009/15481sayılıKararnamenin121-125ncimaddeleriile21.11.2009 tarihli 27413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 


Bu itibarla, ihracatçı firmaların yıl sonunda taahhüt kapatma noktasında yaşadıkları yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda,özellikle Aralık ayı içerisinde haftasonlarıda dahil olmak üzere, mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen yükümlülerin fazla mesai taleplerinin karşılanması hususunda, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerimiz 14.12.2018tarihli yazı ile talimatlandırılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.