Türk Malı Belgesi

"Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslariçin tıklayınız.

1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı'na (IPA) İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü'ne göre, IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin, tercihsiz menşe kurallarına göre Türk menşeli olduğunu veya Türk menşei kazanmış addolunduğunu belgeler.

TÜRK MALI BELGESİ SATIŞI İÇİN İSTENEN BELGELER:

Türk Malı Belgesi Satın Alma YetkiBelgesi

Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi için tıklayınız.

Satın almaya gelen kişinin kimlikfotokopisi

Firma imzasirküleri fotokopisiveyaVekaletnameve İmzaBeyannamesi

TÜRK MALI BELGESİ ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER:

Belge’de kayıtlı eşyanın Türkiye menşeli olduğunu belirlemek üzere, Yüklenici Firma tarafından, Üretici Firma’dan temin edilerek ilgili Odaya ibraz edilecek belgeler:

Dilekçe

Dilekçe için tıklayınız

Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb.

Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için; ithalat beyannamesi, alış faturası vb.

Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları

Taahhütname

Taahhütname için tıklayınız